Stichting van Berg tot Berg race Stichting van Berg tot Berg race, gevestigd aan Dolderstraat 8 6706 JE Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting van Berg tot Berg race verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IBAN

– Bankrekeninghouder

– Foto’s die met betrekking tot een Bergrace evenement gemaakt worden.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bergrace.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting van Berg tot Berg race verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling.

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– De foto’s zijn ter promotie van en persoonlijke herinnering aan de evenementen.

– Op startlijst uitsluitend t.b.v. snelle afhandeling van ophalen startnummers.

 

In noodsituaties of levensbedreigende situaties gebruiken we persoonsgegevens zonder toestemming vooraf. Bijvoorbeeld de gegevens van slachtoffers van een ongeluk, aanslag of brand.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting van Berg tot Berg race neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting van Berg tot Berg race) tussen zit. Stichting van Berg tot Berg race gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Inschrijven.nl; Dit programma wordt gebruikt voor het inschrijven voor onze evenementen. Wij gebruiken dit programma voor het overzichtelijk ontvangen van deelnemersinschrijvingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting van Berg tot Berg race bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 

De naam, woonplaats, leeftijdscategorie, en looptijden; deze worden 5 jaar na het betreffende evenement verwijderd. Deze gegevens zijn nodig voor de publicatie van de uitslagen.

 

Emailadres; onbeperkt, dit is voor het verzenden van nieuwsbrieven en aankondigingsmails voor opvolgende evenementen.

Foto’s; deze worden 5 jaar na het betreffende evenement volledig verwijderd.

Overige gegevens; deze worden 2 maanden na het betreffende evenement volledig verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting van Berg tot Berg race verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, bijvoorbeeld de tijdsregistratie bij diverse evenementen. Deze besteden wij uit aan derden. Daarnaast maken wij gebruik van het programma Facebook.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting van Berg tot Berg race gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken met als doel reclame beschikbaar te stellen voor bezoekers.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting van Berg tot Berg race en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bergrace.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting van Berg tot Berg race neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bergrace.nl

Stichting van Berg tot Berg race wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Contactgegevens:

www.bergrace.nl

+31651128244

info@bergrace.nl

 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.